Kulturális Örökség Tanulmányok MA 2018-

Rólunk

Az Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék 2016 őszén új, önálló, Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember diplomát nyújtó, 2 éves, 120 kredites, nappali tagozatos mesterszakot indított. A tanszék és doktori program kezdetektől egy nyitott, interdiszciplináris szemlélettel működő történeti–társadalomtudományos kutatóműhely. Három évtizedes fennállása során az Atelier munkatársai széles nemzetközi kapcsolatrendszert alakítottak ki. Partnerintézménye a világhírű École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Párizs), 2011 óta koordináló központja a TEMA Erasmus Mundus képzésnek, A szak előzményeként, 2012 és 2016 között a tanszéken működött a Kulturális örökség története és gyakorlata című MA-specializáció. 2018 őszétől az Atelier és a Nemzeti Múzeum együttműködésének keretében a szakon belül új specializáció választható Múzeumi kurátori ismeretek néven. A mesterképzésre 2017. február 15-ig jelentkezhetnek a hallgatók.

 

Általános tudnivalók

A mesterképzési szak megnevezése: Kulturális örökség tanulmányok

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

               végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

               szakképzettség: Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

               a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Specialist of Cultural Heritage Studies

               választható specializáció: Múzeumi kurátori ismeretek

A képzés időtartama: 4 félév

Képzési terület: Bölcsészettudomány

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez élő idegennyelvből egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő, államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 38. pontja tartalmazza.

 

Kiket várunk?

Várjuk azokat a hallgatókat, akik szeretnék a kulturális örökség fogalmát társadalom- és történettudományos elméleti keretben megismerni. Az elméleti képzést a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és a menedzselésére vonatkozó praktikus ismeretek egészítik ki, amelyeket hallgatóink szakmai gyakorlat során szerezhetnek meg, kulturális örökséggel foglalkozó intézményben vagy szervezetben.

 

Aki a szak elvégzése után PhD-szinten is foglalkozni akar a témával, annak javasoljuk az Atelier Európai historiográfia és társadalomtudományok doktori programját a Történelemtudományok Doktori Iskolában.

 

Bemenet

1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai, a bölcsészettudomány képzési területről a szabad bölcsészet, a történelem, a régészet, a néprajz alapképzési szak, valamint a magyar alapképzési szak.

1.2. A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok.

1.3. A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

2. Az 1.2. és 1.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

az 1.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők esetében legalább 30 kredit,

az 1.3 pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők esetében legalább 40 kredit:

művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

Az 1.3. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele hogy a korábbi tanulmányai alapján a hallgató az előzőkből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

 

Tanegységlista

 

Takács Ádám: Kultúra, kultúrafogalmak, kulturális fordulat (4 kredit)

Sonkoly Gábor: A kulturális örökség nemzetközi intézményrendszere 1. (4 kredit)

Erdősi Péter: A kulturális örökség magyarországi intézményrendszere (4 kredit)

Sonkoly Gábor: Angol nyelvű szakszövegolvasás (3 kredit)

Erdősi Péter: Európai örökség (4 kredit)

Sonkoly Gábor: A kulturális örökség nemzetközi intézményrendszere 2. (4 kredit)

Czoch Gábor: Nemzeti hagyomány, nemzeti identitás, nacionalizmus (4 kredit)

Erdősi Péter: A kulturális örökség kezelése a mai Magyarországon (4 kredit)

Klement Judit: Társadalmi felelősségvállalás (4 kredit)

Sonkoly Gábor: A városi örökség, a történeti települési táj és annak kezelése (4 kredit)

Klement Judit: A közép-európai nagyvárosok öröksége (4 kredit)

Klement Judit: Ipari örökség (4 kredit)

György Eszter: Kisebbségek kulturális öröksége (4 kredit)

Erdősi Péter: Örökségvédelmi módszerek, technikák (3 kredit)

Szakmai gyakorlat (120 óra a 2. vagy 3. félévben, 6 kredit)

 

Múzeumi kurátori ismeretek specializáció

Kuti Klára: A tárgy és a gyűjtemény múzeumi értelmezése (4 kredit)

Foster Hannah Daisy: Muzeológiai szakszövegolvasás (3 kredit)

Róka Enikő: A tér múzeumi értelmezése (4 kredit)

Varga Benedek: Az idő múzeumi értelmezése (4 kredit)

Varga Benedek: Egyén, közösség és társadalom múzeumi értelmezése (4 kredit)

Frazon Zsófia: A szöveg múzeumi értelmezése (4 kredit)

Kuti Klára: Hazai és nemzetközi kurátori gyakorlatok (4 kredit)

Kuti Klára: Szakmódszertan – szakdolgozati konzultáció (3 kredit)

 

A specializációt nem választó hallgatók részére

György Péter: Múzeumtörténet (4 kredit)

György Péter: Múzeum: kortárs kontextusok (4 kredit)

Erdősi Péter: Szellemi örökség (4 kredit)

Klement Judit: Kutatásmódszertan (3 kredit)

Takács Ádám: Szocialista örökség (4 kredit)

Klement Judit: Családi örökség (4 kredit)

Erdősi Péter: Kulturális örökségvédelem – társadalmi és gazdasági keretben (3 kredit)

Szakdolgozatíró szeminárium (3 kredit)

 

 Szabadon választható tárgyak (10 kredit)

 A szabadon választható tanegységek teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével az egyetem bármely kurzusa elvégezhető. A szak a specializáció hallgatói számára a szabadon választható kreditek terhére a specializációt nem végző hallgatók tárgyait ajánlja.

 

Szakzárás

Egyéni szakdolgozati felkészülés (20 kredit)

Szakdolgozat (min. 200.000 karakter)

Záróvizsga

 

Jelentkezési határidő: 2018. február 15.

 

Felvételi

Szóbeli vizsga. Felvételi beszélgetésre kerül sor, ahol a bizottság a jelentkező motivációit és a kulturális örökség általános definíciójára, társadalomtörténeti hátterére, kortárs használataira vonatkozó tájékozottságát vizsgálja.

A felvételi beszélgetésre bekért dokumentumok: motivációs levél, alapszakos szakdolgozat.

 

Ajánlott szakirodalom a felvételihez:

- Erdősi Péter – Sonkoly Gábor: (szerk.) A kulturális örökség. L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2004. (Atelier Füzetek 7.)

- György Péter – Kiss Barbara – Monok István (szerk.): Kulturális örökség – társadalmi képzelet. Országos Széchényi Könyvtár – Akadémiai Kiadó – BME, 2005.

 

 

Pontszámítás

Összpontszám: 100 pont

Felvételi vizsgapont: max. 75 pont, ebből:

- szóbeli vizsga: max. 50 pont

- motivációs levél:  max. 25 pont

Többletpont: max. 25 pont, ebből:

- oklevél minősítés: max 15 pont

- előnyben részesítés: max. 5 pont

- többletteljesítmény (nyelvvizsga, korábbi szakmai teljesítmény): max. 5 pont

 

Kapcsolat

Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék

ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8. I. 129–133.

Telefon: +36 1 485 5208  

Fax: +36 1 485 5208  

E-mail: eszabo@ludens.elte.hu